Không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn tiền để đáo hạn